Läbiviik lamekatusest vajab suurt tähelepanu

läbiviik katuseläbiviik

Läbiviik on kaabli, toru, toe, kinniti, antenni, pollari, vee äravoolulehtri, ventilatsiooni, korstna, katuseluugi, seadme või mõne muu asja läbimineku koht katusest, katuslaest, katusekonstruktsioonist

Läbiviik, katuse läbiviigud lamekatusest.

Läbiviikudest üldiselt

  • Läbiviigud ehitatakse katustele võimalusel enne katusekonstruktsiooni ehitamist. Valmis katustele läbiviikude ehitamine on  tunduvalt keerukam ja ajamahukam.
  • Läbiviigud tihendatakse nii auruisolatsiooni-, kui ka vettpidavate hüdroisolatsioonipindadega.

On soovitav minimaliseerida läbiviikude arvu katustest. Mida vähem läbiviike, seda parem. Läbiviike ei tohi teha katuse neeludesse. Väljaarvatud vee äravoolulehtrid ja veesülitid.

Katuse läbiviigud jagatakse suurteks ja väikesteks, ümarateks ja kandilisteks. Suurte ja väikeste läbiviikude vahel ei ole kindlat piiri ette antud. Läbiviigud ei tohi olla ehitatud üksteisele või teistele vertikaalpindadele väga lähedale. Minimaalne vahekaugus omavahel või teiste vertikaalpindadega peab olema mitte vähem kui 30 cm. Paljudel juhtudel peab vahe kõrvalkonstruktsioonidega olema 50 cm või rohkem. Väiksema kaugusega läbiviikude ümber peab ehitama läbiviikudele ühise läbiviigu kasti, mille peale ehitatakse ühine vettpidav- ehk hüdroisolatsioonikiht.

Suured läbiviigud (läbiviik)

Suured läbiviigud on katuseaknad, katuseluugid, suure läbimõõduga ventilatsioonitorud või muud taolised läbiviigud. Suurtele läbiviikudele ehitatakse vee pealevoolu poolele vastukalded, et juhtida liikuv vesi läbiviigust mööda. Suured läbiviigud tehakse veekindlaks katuse kattematerjaliga. Kattematerjal tõstetakse tõstetena ehk ülespööretena läbiviigu vertikaalosale. Vettpidava vertikaalosa kõrgus peab olema vähemalt 30 cm või suurem. Ülespöörete ehk tõstete ülemine äär kaetakse lõpetusplekiga ja tihendatakse oludesse sobiva hermeetikuga.

Väikesed läbiviigud (läbiviik)

Väikesed läbiviigud on katuselehtrid, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitorud, pollarid, seadmete toed ja muud taolised asjad. Väikeste seadmete läbimõõt ei ületa tavapäraselt 30 cm. Väikeste läbiviikude jaoks toodetakse spetsiaalseid läbiviigutihendeid.  Läbiviigutihendite alumises osas olev ühenduskrae ühendatakse katuse kattematerjaliga. Enamasti paigaldatakse katusepinnale paigaldatud tihendi ühenduskraele täiendav katuse kattematerjali lapp. Ümaratele läbiviigutihenditele kinnitatakse ülaserva metallist pingutusriba.

Läbiviikude veetiheduse võib tagada ka katuse kattematerjali ülespöörete ehk tõstetega. Ülestõste kõrgus peab olema vähemalt 30 cm. Tõste ülemine serv tihendatakse hermeetikuga ja tõsteserva ülemisse äärde paigaldatakse pingutatav kinnitusklamber.

Katuseaknad, katuse- ja suitsuluugid (läbiviik)

Katuseakende, katuse- ja suitsuluukide aluskonstruktsiooni ülemine serv peab ulatuma valmis katusepinnast kõrgemale vähemalt 30 cm. Aluskonstruktsioonid peavad olema soojustatud ja piisava auruisolatsioonikindlusega. Auruisolatsioon peab olema ühendatud katuse auruisolatsioonikihiga. Aluskonstruktsioonid kinnitatakse katuse aluskonstruktsiooni külge. Aluskonstruktsioon kaetakse väljast katusekattega ja ülemisse äärde paigaldatakse lõpetusplekid. Aluskonstruktsiooni ja lahtikäivate akende, luukide vahele paigaldatakse tihendid. Vajadusel varustatakse aknad, luugid, amortisaatorite, lukustusmehhanismi või lahti/kinni funktsiooni omavate elektriliste liigutusmehhanismidega.

Mõningatel juhtudel võib aluskonstruktsiooni õhuruumi sisepindadele tekkida kondentsaat. Kondensaadi tekkimist saab leevendada täiendava ventilatsiooni või lisaküttekeha paigaldamisega aluskonstruktsiooni lähedusse.

Tehnošahtid (läbiviik)

Tehnošahtid ehitatakse katustele tavaliselt puitkonstruktsioonina immutatud puidust ja ehitusplaadist kohapeal. Šahtid soojustatakse. Seest poolt paigaldatakse ehitusplaadi taha enne soojustuskihti aurutõkkekiht.

Väljast paigaldatakse ehitusplaadile katusekattematerjalist hüdroisolatsioonikiht. Katusekatte materjalist tõste ehk hüdroisolatsioon peab ulatuma vähemalt 30 cm katuse horisontaalpinnast kõrgemale. Tõste lõpetataks plekist lõpetusplekiga ja tihendatakse sobiva hermeetikuga.

Tihti kaetakse kogu šahti väline pind katusekatte ehk hüdroisolatsioonikihiga.

Tehnošahti katus ehitatakse kaldega vähemalt 1:6.

Väljaviigud tehnošahtist tehakse kõrgusel mitte vähem kui 60 cm katuse horisontaalpinnast.

Sadeveelehtrid (läbiviik)

Sadeveelehtrid paigaldataks katuse kõige madalamatesse kohtadesse. Sadaveelehtrid peavad paiknema vähemalt 20 mm katuse üldpinnast madalamal. Katuselehtri äärik peab olema vähemalt laiusega 150 mm. Soovitatavalt veelgi rohkem. Katuselehtri äärik paigaldatakse kahe katusekattematerjali kihi vahele. Kõige alla paigaldatakse katusekattega samast materjalis aluslapp suurusega kuni 90 x 90 cm. Aluslapile katusekaevu äärik. Äärikule paigaldatakse katuse katte- ehk hüdroisolatsioonikiht. Kahekihilise katusekatte korral paigaldatakse esimene kattekiht nii, et kattekiht lõppeks vähemalt 50 mm enne äravoolutoru keskel olevat äravoolutoru äärt  ja pealmine kiht keevitatakse kuni äravoolutoru ääreni. Selliselt tagatakse tunduvalt suurem ohutus võimalike lekete suhtes ja vähendatakse inimliku vea tekkimise võimalust.

Veesüliti (läbiviik)

Veesülitid juhivad katuselt tuleva vee läbi seina või parapeti. Madalate parapettide juures (parapeti kõrgus 10-15 cm) kasutatakse pealt lahtisi veesüliteid. Lahtiste sülitite külmumise oht on talvel tunduvalt väiksem kui kinnistel sülititel. Kõrgema parapetiga või seina läbivad veesülitid tuleb ehituskonstruktsioonidest isoleerida. Vajadusel tuleb kasutada küttekaableid. Sülitite ja vihmaveetorude liitekohad peavad olema õhuvõtuavadega. Katusepoolses osas peab sülititel olema vähemalt 150 mm laiune äärik. Äärik paigaldatakse vähemalt kahe katuse kattematerjali kihi vahele. Paigaldatakse samuti, kui sadeveelehtreid.

Loe veel läbiviik lamekatusest vajab suurendatud tähelepanu

Sagedased vead, mida korstna paigaldamisel tegema kiputakse

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – läbiviik lamekatusest vajab suurt tähelepanu